GIỚI THIỆU

 

I.  Chức năng

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường về công tác xây dựng, phát triển và quản lý các chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo ở bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp hệ chính quy và không chính quy của trường.

II.  Nhiệm vụ

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về các vấn đề liên quan đến tổ chức và quản lý, đào tạo, bồi dưỡng: mục tiêu, ngành nghề, kế hoạch, nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu, ...
 • Thúc đẩy chương trình đào tạo, giáo trình, bài giảng, hồ sơ môn học, …
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa, toàn niên.
 • Quản lý và xây dựng thời khóa biểu cho các hoạt động đào tạo cho các bậc hệ: chính khóa, ngoại khóa, đào tạo ngoài trường, Trung tâm GDTC&QP.
 • Quản lý tiến độ giảng dạy và chịu trách nhiệm về sự chậm tiến độ.
 • Đề xuất cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy.
 • Tổ chức quản lý thực tập, kiến tập.
 • Tổng hợp giờ giảng, xác nhận thanh toán của GV.
 • Quản lý Giáo vụ khoa về thời khóa biểu.
 • Tổ chức quản lý học lại.
 • Cập nhật, xây dựng các quy trình thực hiện công việc.
 • Thu nhận và lưu trữ đề thi.
 • Nhân bản đề thi.
 • Đề xuất cơ sở vật chất, văn phòng phẩm phục vụ công tác tổ chức thi.
 • Xác nhận thanh toán đề thi.
 • Hoàn thiện các văn bản pháp lý về Thi và Tổ chức thi.
 • Tổ chức thi, bao gồm: thi SV giỏi, các kỳ thi toàn niên ở các khoá, ngành học…
 • Xây dựng thời khóa biểu, quản lý tiến độ cho các lớp học ban đêm.
 • Giám sát các hoạt động dạy và học của các khối lớp ban đêm.
 • Lắng nghe, giải quyết các ý kiến của SV ban đêm.
 • Tiếp nhận đơn, ý kiến của GV, SV và giải quyết các trường hợp SV: chấm phúc khảo; bảo lưu kết quả; chuyển ngành, chuyển trường, chuyển lớp; học lại, thi lại, thi nâng điểm; xóa danh sách SV, buộc thôi học, được vào lớp học lại; các điều kiện xét TN và cấp VBCC.
 • Kiểm tra đầu vào xét miễn giảm các học phần kỹ năng, KTV tin học, ngoại ngữ và học phí, lệ phí bổ sung cho các chuyên ngành này.
 • Chuẩn bị các điều kiện xét công nhận TN và cấp bằng TN cho SV.
 • Quản lý Giáo vụ khoa về điểm và huấn luyện nghiệp vụ cho Giáo vụ khoa.
 • Thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục.
 • Quản lý phần mềm quản lý điểm.
 • Lập, trình ký, đóng dấu danh sách SV, bảng điểm sau khi xuất ra từ phần mềm (theo phân công).
 • Thực hiện các công việc khác của Tổ QL điểm.
 • Chuẩn bị các điều kiện và mua phôi bằng.
 • Chuẩn bị các điều kiện và in bằng TN.
 • Chuẩn bị các điều kiện và cấp phát VBCC.
 • Lưu trữ VBCC và toàn bộ hồ sơ công nhận TN, cấp phát VBCC.
 • Nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý VBCC.
 • Cấp phát và lưu trữ chứng chỉ, hồ sơ tốt nghiệp GDTC&QP.
 • Giải quyết các trường hợp hủy VBCC do bị hỏng phôi.
 • Xác minh thông tin VBCC Đảm bảo phôi chứng chỉ KTV Tin học, Ngoại ngữ.
 • Tiếp nhận và giải quyết ý kiến, yêu cầu của SV về cấp các loại VBCC, hồ sơ tốt nghiệp.
 • Công tác rèn luyện, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho SV.
 • Phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của SV.
 • Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với SV.
 • Thực hiện công tác SV ngoại trú và công tác bảo đảm ANTT an toàn trong trường học.
 • Công tác giáo dục an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội khác trong nhà trường.
 • Công tác văn hoá, văn nghệ, thể thao và các hoạt động phong trào trong nhà trường.
 • Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với SV.
 • Công tác y tế học đường.