Bộ phận Số nội bộ Số ĐT bàn Cán bộ trực máy
Văn bằng chứng chỉ 115 (0236) 3 531.992 Trần Thị Thanh Hồng
Kế hoạch, Thời khóa biểu 104 (0236) 3 531.992 Đinh Duy Khánh
115 Nguyễn Thanh Tuyết Hoa               
Công tác sinh viên (Tổ một cửa) 115 (0236) 3 531.992 Trần Thị Minh Tú
Trương Thị Sông Hương
Trương Quang Nha
Thư viện 106   Trần Thị Nguyện
Trung tâm GDQP -TC   (0236) 3 898.956 Lê Thị Ngọc Tính