Thông báo về việc triển khai nghỉ lễ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

PHÒNG QL ĐÀO TẠO & CTSV                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:      /TB – ĐHĐA                               Đà Nẵng,   ngày 20 tháng 4  năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc triển khai kế hoạch nghỉ lễ

 Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015;

Căn cứ theo công văn số 48/TB-ĐHĐA ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Ban Giám hiệu về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (Âm lịch) và Kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/04 và Quốc tế lao động 01/05.

Nay Phòng QL đào tạo &CTSV thông báo thời gian nghỉ lễ đến toàn thể sinh viên toàn trường với nội dung sau:

1.     Thời gian nghỉ lễ:

-         Ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) nghỉ 01 ngày thứ Ba (28/04/2015).

-         Kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 nghỉ 04 ngày: Từ ngày thứ Năm (30/04/2015) đến hết ngày Chủ Nhật (03/05/2015).

2. Thời gian học tập trở lại: Ngoài thời gian trên SV vẫn học tập bình thường theo thời khóa biểu được ban hành

3. Những lớp có lịch học trùng  vào thời gian trên được giảng viên giảng dạy tổ chức dạy bù sau thời gian nghĩ lễ;

4. Yêu cầu: Sinh viên các lớp đảm bảo an toàn trong việc đi lại; chấp hành nghiêm luật giao thông và pháp luật nhà nước trong thời gian nghỉ lễ.

 Nhận được thông báo này, yêu cầu Ban cán sự các lớp triển khai phổ biến đến toàn thể thành viên trong lớp được biết và nghiêm túc thực hiện. 

Nơi nhận:                                                                                     PHÒNG ĐÀO TẠO&CTSV

  - Ban giám hiệu; (Để báo cáo)                                                          

- Khoa, GVCN; (Để phối hợp thực hiện)                                                       

- Sinh viên các khóa;(Để thực hiện)                                                   

- Lưu VT ĐT.