THÔNG BÁO Về việc đào tạo cấp chứng chỉ giáo dục QP-AN Cho SV bậc Trung cấp liên thông Đại học, khóa nhập học 2014

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRUNG TÂM GDTC-QP                                                 Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

               Số:   ./TB-ĐHĐA                                                Đà Nẵng, ngày  05 tháng  5  năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc đào tạo cấp chứng chỉ giáo dục QP-AN 

Cho SV bậc Trung cấp liên thông Đại học, khóa nhập học 2014

 

 

-  Căn cứ vào quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT về ban hành chương trình giáo dục Quốc phòng –An ninh trình độ Đại học và Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Căn cứ vào kế hoạch đào tạo Bậc liên thông đại học 2,5 năm khóa 2014-2017.

-  Nhằm bổ sung hoàn thiện kiến thức cấp chứng chỉ GDQP-AN theo quyết định  Số 81/2007/QĐ-BGDĐT, làm cơ sở xét và cấp bằng tốt nghiệp theo quy chế 43 của Bộ GD&ĐT quy định.

Trung tâm GDTC- QP trường Đại học Đông Á thông báo về việc đào tạo bổ sung, cấp chứng chỉ giáo dục QP-AN cho SV liên thông Đại hoc 2,5 năm khóa học 2014-2017 như sau:

1). Phòng đạo đã có kế hoạch đào tạo bổ sung hoàn thiện kiến thức Quốc phòng- An ninh bậc Liên thông Đại học 2,5 năm khoá 2014-2017 (Có lịch học thông báo sau)

2). Nội dung đào tạo:

 

TT

Học phân

Nội dung

Tổ chức phương pháp

Thời gian địa điểm

Địa điểm

1

Học phần 1

Đường lối Quân sự

Tổ chức lớp ghép, mỗi lớp <150 SV, học vào ban đêm, mỗi suất học 4 Tiết

Từ 02/6-16/6/

2015

Tại trường Đông Á

2

Học phần 3

Kỷ năng Quân sự chung

 

Tổ chức thành 2 khối, mỗi khối 3-4 đại đội. Lấy đại đội để lên lớp và luyện tập theo trung đội. Học buổi sáng hoặc chiều vào các ngày chủ nhật trong tháng.

 

Từ 24/5- 12/7/ 2015

Tại TT.  Thể thao     tuyên sơn TP. Đà nẵng

3)  Yêu cầu SV thực hiện đầy đủ các vấn đề sau:

 

3.1. Trong thời gian học môn GDQP-AN Sinh viên thuộc sự quản lý toàn diện của đơn vị liên kết đào tạo. Sinh viên phải thực hiện đầy đủ nội dung, thời gian môn học, phấn đấu 100% SV học tập đạt yêu cầu trở lên, được cấp chứng chỉ.

3.2. Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế trong qua trình học tập, huấn luyện, đi học đúng giờ, không bỏ tiết, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nếu vắng học >2 buổi sẽ không được dự thi kết thúc học phần. không xét cấp chứng chỉ.

3.3. Về trang phục học thực hành học phần 3: 100% mặc đồng phục thể dục của trường, đi giầy vải đế mềm. đội mũ mềm

 

3.4  Sinh viên học TCCN ngoài trường Đại học Đông Á Đà nẵng phải nộp phiếu điểm môn GDQP-AN bậc TCCN để hoàn thiện hồ sơ cấp chửng chỉ.

 

3.5   Mỗi SV phải nộp: 1 phiếu thông tin làm chứng chỉ (lấy mẫu tại thầy Cường TT.GDTC-QP).

 

3.6   Lớp trưởng các lớp thu nhận đầy đủ phiếu điểm, phiếu thông tin đóng thành tệp nộp về Thầy Cường TTGDTC-QP trước ngày 20/5/2015 

 

 

  Đây là môn học bắt buộc theo quyết định Số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ GDĐT, làm cơ sở để xét, cấp bằng tốt nghiệp cho Sinh viên.

    Yêu cầu BCS lớp quán triệt cho SV lớp mình thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các yêu cầu trên. Đảm bảo 100% Sinh viên hoàn thành môn học, được cấp chứng chỉ đúng quy định, không để ảnh hưởng tới việc xét tốt nghiệp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sau này về quyền lợi học tập của Sinh viên do chưa hoàn thành môn học QP-AN sẽ không được xem xét giải quyết.

 

 Nơi nhận:                                                             GĐ. TRUNG TÂM GDTC- QP

- Các lớp TLĐH 2,5 năm 2014-20017;

-  Lưu TT.

 

                                                                                                                Trần Sỹ Phúc