THÔNG BÁO Về việc đào tạo bổ sung kiến thức Quốc phòng- An ninh cho Sinh Cao đẳng viên liên thông Đại học 1,5 năm, khóa nhập học 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRUNG TÂM GDTC-QP                                                             Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

   Số:   ./TB-ĐHĐA                                                  Đà Nẵng, ngày 05  tháng 5  năm 2015

 THÔNG BÁO                  

Về việc đào tạo bổ sung kiến thức Quốc phòng- An ninh cho Sinh Cao đẳng viên liên thông Đại học 1,5 năm, khóa nhập học 2014

 

-  Căn cứ vào quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT về ban hành chương trình giáo dục Quốc phòng –An ninh trình độ Đại học và Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Căn cứ vào kế hoạch đào tạo hệ liên thông Đại học khoá 2014-2016

-   Nhằm bổ sung hoàn thiện kiến thức Quốc phòng - An ninh theo quyết định  Số 81/2007/QĐ-BGDĐT, làm cơ sở xét và cấp bằng tốt nghiệp theo quy chế 43 của Bộ GD&ĐT quy định.

Trung tâm GDTC- QP trường Đại học Đông Á thông báo về việc tổ chức đào tạo bổ sung hoàn thiện kiến thức QP-AN cho SV khóa 14LTĐH như sau:

1). Phòng đạo đã có kế hoạch đào tạo bổ sung hoàn thiện kiến thức Quốc phòng- An ninh bậc liên thông CĐ lên Đại học khoá 2014-2016.

2).  Nội dung:  Học phần 3B (phần kỹ năng quân sự chung)

 

-  Tổ chức: Thành 1 khối, học buổi sáng hoặc chiều vào các ngày chủ nhật trong tháng 5 +6+7/2015                                                                                                                                 

-  Thời gian:  Từ ngày 24/5 đến 12/7/2015( có lịch học tập thông báo sau).

-   Địa điểm :  Tại trung tâm thể thao Tuyên sơn. TP-Đà nẵng)

3).  Yêu cầu SV thực hiện đầy đủ càc vấn đề sau:

3.1. Trong thời gian học môn GDQP-AN Sinh viên thuộc sự quản lý toàn diện của đơn vị liên kết đào tạo. Sinh viên phải thực hiện đầy đủ nội dung, thời gian môn học, phấn đấu 100% SV được tổng kết đạt yêu cầu trở lên.

3.2. Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế trong qua trình huấn luyện, đi học đúng giờ, không bỏ tiết, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nếu vắng học >2 buổi sẽ không được dự thi kết thúc học phần.

3.3. Về trang phục: 100% mặc đồng phục thể dục của trường, đi giầy vải.

3.4   Sinh viên học Cao đẳng ngoài trường Đại học Đông Á Đà nẵng phải nộp phiếu điểm và chứng chỉ môn GDQP-AN bậc Cao đẳng để hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp.

 

3.6   Lớp trưởng các lớp thu nhận đầy đủ phiếu điểm, chứng chỉ, phiếu thông tin (bản photo công chứng) đóng thành tệp nộp về Thầy Cường TTGDTC-QP 

  Đây là môn học bắt buộc theo quyết định Số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ GDĐT, làm cơ sở để xét, cấp bằng tốt nghiệp cho Sinh viên

   Yêu cầu BCS lớp quán triệt cho SV lớp mình thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các yêu cầu trên. Đảm bảo 100% Sinh viên hoàn thành môn học đúng quy định, không để ảnh hưởng tới việc xét tốt nghiệp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sau này về quyền lợi học tập của Sinh viên do chưa hoàn thành môn học QP-AN sẽ không được xem xét giải quyết.

 

       Nơi nhận                                                                            GĐ. TRUNG TÂM GDTC- QP

- Các lớp TLCĐ 2014

-  Lưu TT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                 Trần Sỹ Phúc