Thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2014-2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 85/TB-ĐHĐA

            Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2015

                     THÔNG BÁO

V/v triển khai thời gian nghỉ hè

 
 

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2014 -  2015; 

Nay Ban Giám hiệu thông báo thời gian nghỉ hè và tổ chức học lại năm học 2014 – 2015; Kế hoạch học chuyển đổi (CĐ), Kỹ thuật viên tin học (KTVTH) , Kỹ năng (KN) cho bậc Đại học hệ liên thông chính quy (13A3, 14A2, 14A3) như sau:

1.   Thời gian nghỉ hè:

 

TT

Bậc học

Khóa học

Ngành học

Thời gian nghỉ

Bắt đầu

Kết thúc

1

Đại học

Hệ chính quy (A1)

2012 – 2016

Tất cả các ngành

01/07/2015

15/08/2015

2013 – 2017

Tất cả các ngành (đi thực tập nghề nghiêp 1 theo Kế hoạch của từng khoa)

01/07/2015

15/08/2015

2014 – 2018

Tất cả các ngành

19/07/2015

15/08/2015

 

2

Cao đẳng

Hệ chính quy (B1)

2013 – 2016

Tất cả các ngành (đi thực tập nghề nghiêp 1 theo Kế hoạch của từng khoa)

01/07/2015

15/08/2015

2014 – 2017

Tất cả các ngành

19/07/2015

15/08/2015

3

Cao đẳng thực hành (D1)

2013 – 2016

Tất cả các ngành (đi thực tập nghề nghiêp 1 theo Kế hoạch của từng khoa)

01/07/2015

15/08/2015

2014 – 2017

Tất cả các ngành

19/07/2015

15/08/2015

4

Trung cấp chuyên nghiệp (C1)

2014 – 2016

Tất cả các ngành

01/07/2015

15/08/2015

5

Đại học liên thông (A2)

2014 – 2016

Tất cả các ngành

01/07/2015

15/08/2015

6

Đại học liên thông (A3)

2013 – 2016

Tất cả các ngành

01/07/2015

15/08/2015

2014 – 2017

Tất cả các ngành

01/07/2015

15/08/2015

 

2.   Thời gian học tập năm học mới (2015 – 2016):

-       Ngày 17/8/2015:  tập trung học năm học mới, sinh viên (SV) xem thời khoá biểu học kỳ I năm học 2015 – 2016 tại hệ thống bảng tin và Website của Nhà trường.

3. Tổ chức học lại và thi: Từ ngày  12/06/2015 đến ngày 15/08/2015 Nhà trường tổ chức nhận đơn đăng ký học lại cho những SV có các học phần đạt điểm F (dưới 4.0) sau khi thi lần 2 và SV có học phần đạt điểm D (4.0 đến 5.4) có nguyện vọng đăng ký học lại để cải thiện điểm.

4. Tổ chức đào tạo các học phần KTVTH, KN và CĐ cho bậc đào tạo liên thông:

- SV Bậc Đại học liên thông 14A2 (2014 – 2016) và Đại học liên thông 13A3 (2013 – 2016) và 14A3 (2014 – 2016) thuộc diện phải học các học phần KTVTH, KN và CĐ sẽ tham gia học tập ngày từ 01/07/2015 – 09/08/2015.

- SV theo dõi lịch học tại bảng thông báo và hệ thống Website sinhvien.donga.edu.vn.

 

5. Yêu cầu:

5.1 Đối với SV:

- Đảm bảo an toàn trong việc đi lại trong thời gian nghỉ hè.

- Chấp hành nghiêm luật giao thông và pháp luật nhà nước trong thời gian nghỉ hè.

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà trường đến các mọi người nơi SV cư trú.

- Tập trung học tập theo đúng thời gian quy định.

- Tham gia công tác tuyển sinh đúng yêu cầu của Ban Giám hiệu nhà trường.

- Những SV nào nhập học trễ không có lý do chính đáng so với thời gian quy định sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm trong xếp loại trong học kỳ I năm học 2014– 2015.

- Những khối lớp có kế hoạch đi thực tập nghề nghiệp; học học nghề, thí nghiệm, thực tập và Giáo dục Quốc phòng … phải tham gia học tập đầy đủ theo đúng kế hoạch đã thông báo.

- SV đang theo học các Bậc học có các học phần trong học kỳ II năm học 2015 – 2016 chưa đạt theo quy chế sau khi thi lần 1 phải tham gia lại lần 2 theo lịch đã được Nhà trường ban hành tại website: http://sinhvien.donga.edu.vn

5.2 Đối với Khoa, CVHT:

- Thông báo kế hoạch nghỉ hè cho toàn thể SV do Khoa và GV CVHT.

- Nhắc nhở SV thực hiện đầy đủ và nghiêm túc theo đúng các nội dung nói trên.

- Tăng cường kiểm tra, báo cáo danh sách SV vắng sau thời gian nghỉ hè trong trong tuần đầu tiên của năm học mới (từ ngày 17/8/2015 – 22/8/2015) báo cáo kết quả trực tiếp cho Phòng QL Đào tạo và CTSV (C.Liên).

5.3 Phòng QL Đào tạo & CTSV:

- Thông báo rõ kế hoạch học tập cho các khối lớp theo lịch đã ban hành.

- Niêm yết các kế hoạch học tập, sinh hoạt trước và sau thời gian nghỉ hè tại bảng thông báo và hệ thống Website của Nhà trường.

Vậy Ban Giám hiệu nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ hè, học lại đến toàn thể SV, GV, CVHT, Phòng, Ban và Khoa được biết để nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:                                                            

- Ban Giám hiệu (để ch/đạo);

- Các Phòng/Ban/Khoa (phối hợp th/hiện);

- CVHT, SV toàn trường (tổ chức th/hiện);

- Lưu: VT, ĐT.

       HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

 

        GS. TSKH Lê Văn Hoàng