Bổ sung địa danh vào văn bằng, chứng chỉ

Bộ GD-ĐT vừa công bố Dự thảo lần 2 về Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, bổ sung nhiều điểm mới vào văn bằng, chứng chỉ.

Theo dự thảo, Quy định chung về nội dung văn bằng, chứng chỉ, nội dung chung của các văn bằng, chứng chỉ gồm 8 mục:

Tiêu đề:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

Tên của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.

Họ, chữ đệm, tên; ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ.

Số hiệu và số vào sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

Địa danh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đặt trụ sở chính).

Tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ và đóng dấu theo quy định.

Ngày tháng năm cấp văn bằng, chứng chỉ.

Ngoài các nội dung quy định trên, đối với văn bằng của từng cấp học, trình độ đào tạo phải có thêm những nội dung:

Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có thêm: nơi sinh, giới tính, dân tộc, học sinh trường, năm tốt nghiệp, xếp loại tốt nghiệp, hình thức đào tạo;

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông có thêm: nơi sinh, giới tính, dân tộc, học sinh trường, khóa thi, hội đồng thi, xếp loại tốt nghiệp, hình thức đào tạo;

Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng có thêm: giới tính, ngành đào tạo, xếp loại tốt nghiệp, hình thức đào tạo;

Bằng tốt nghiệp đại học có thêm: ngành đào tạo, năm tốt nghiệp, xếp loại tốt nghiệp, hình thức đào tạo;

Bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ có thêm: tên ngành/chuyên ngành đào tạo.

Với các nội dung bắt buộc phải có trên văn bằng, chứng chỉ, cơ sở giáo dục đại học có thể bổ sung các nội dung khác trên văn bằng, chứng chỉ phù hợp với quyền tự chủ về in phôi văn bằng, chứng chỉ, gồm: biểu tượng của cơ sở giáo dục, hoa văn in trên văn bằng, chứng chỉ.

Ngôn ngữ ghi trong văn bằng, chứng chỉ là tiếng Việt. Đối với các văn bằng, chứng chỉ có ghi thêm tiếng nước ngoài, thì tiếng nước ngoài phải được ghi đúng theo nghĩa tiếng Việt và kích cỡ chữ nước ngoài không lớn hơn kích cỡ chữ tiếng Việt.

Trường đại học được tự in phôi văn bằng

Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện in phôi văn bằng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và văn bằng, chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh theo số lượng do các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ đăng ký.

Về In phôi văn bằng, chứng chỉ giáo dục đại học, căn cứ vào các quy định trên, cơ sở giáo dục đại học thiết kế mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ và tổ chức in phôi văn bằng, chứng chỉ (trừ văn bằng, chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh).

Cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm về nội dung in trên phôi văn bằng, chứng chỉ, có trách nhiệm gửi mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ về Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan công an nơi đóng trụ sở chính để biết.

Cơ sở giáo dục đại học không tự in phôi văn bằng, chứng chỉ thì đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Chứng chỉ do cơ sở nước ngoài cấp có giá trị pháp lý trên toàn lãnh thổ

Theo dự thảo, cơ sở giáo dục Việt Nam khi thực hiện chương trình liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài có trách nhiệm đăng ký văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp cơ sở giáo dục nước ngoài cấp văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài;

Cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài cấp văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài.

Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp khi thực hiện chương trình liên kết đào tạo và văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài cấp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký có giá trị pháp lý trên toàn lãnh thổ Việt Nam và người học không phải làm thủ tục công nhận tại Việt Nam.

Hồng Hạnh