THÔNG BÁO sinh viên tham dự Hội thảo khởi nghiệp và hoạch định tương lai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 51/TB - ĐHĐA
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5năm 2015

 
THÔNG BÁO
V/v sinh viên tham dự Hội thảo khởi nghiệp và hoạch định tương lai
 
Căn cứ kế hoạch số 33/KH-ĐHĐA ngày 20/5/2015 V/v Trường Đại học Đông Á tổ chức Hội thảo khởi nghiệp và hoạch định tương lai;
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường, có kiến thức về khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm. BGH nhà trường đã mời diễn giả Park Seung Won chuyên gia huấn luyện, Giám đốc khối phát triển nguồn nhân lực, đến từ Hàn Quốc để tư vấn cho sinh viên với chủ đề “Khởi nghiệp và hoạch định tương lai”
Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo SV đăng ký tham dự như sau:
            1. Đối tượng
- Sinh viên Đại học khóa 11, Cao đẳng khóa 12 và sinh viên liên thông 12A3, 13A2 sắp tốt nghiệp ra trường.
            2. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, thứ 6, ngày 29/05/2015
- Địa điểm: Hội trường C2 – Trường Đại học Đông Á.
3. Yêu cầu:
- Trưởng khoa và CVHT tổ chức tạo điều kiện cho SV đăng ký theo số lượng từng khoa được giao (danh sách đính kèm), lập danh sách SV tham dự gửi về Phòng QLĐT & CTSV (T. Quí) trước 17h00 ngày 26/5/2015 (danh sách được công bố trên website: sinhvien.donga.edu.vn)
- SV đã đăng ký tham dự không được vắng dưới bất kỳ hình thức nào.
- Thực hiện văn hóa sinh viên Đại học Đông Á, khi tham gia hội thảo sinh viên phải nghiêm túc và tham gia đến cuối buổi hội thảo.
- Phòng QLĐT & CTSV phân công cán bộ A. Quí hỗ trợ các Khoa, CVHT thực hiện theo nội dung thông báo, tổ chức và quản lý SV tham dự tại Hội trường C2, tiếp nhận danh sách SVđăng ký, cập nhật thông tin để báo cáo BGH; Điểm danh ghi nhận và đánh giá lớp tháng 5/2015 theo qui định.
BGH yêu cầu các Trưởng khoa chỉ đạo CVHT, SV được điều động tham dự phải nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo./.
Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
- BGH (để chỉ đạo);                                                                                                               
- Phòng/ Khoa (để đôn đốc)                                                                                        
- CVHT, sinh viên (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT&CTSV.