CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

TS. NGUYỄN HOÀNG TỨ

Trưởng phòng
Email:   tunh@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905.211.179

  ThS. NGUYỄN TRỌNG TÙNG

Phó phòng
Email:   tungqn@donga.edu.vn
Điện thoại:  0915.269.969

 
ThS. BẠCH NGỌC DƯƠNG

Phó phòng
Email: duongbn@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905.363.629

  ThS. ĐỖ ANH TUẤN

Phó phòng
Email:   tuanda@donga.edu.vn
Điện thoại:  0981.326.327

 
ĐÔ THẾ TẦN

Tổ trưởng
Email:   tandt@donga.edu.vn
Điện thoại:  0937.817.171

  Lê Thị Thanh Nga ThS. PHAN THỊ NGỌC LIÊN

Tổ phó
Email:   lienptn@donga.edu.vn
Điện thoại:  0973.882.448

 
NGUYỄN THỊ VÂN NGỌC

Chuyên viên
Email:   ngocntv@donga.edu.vn
Điện thoại:  0914.213.023

   ĐINH DUY KHÁNH

Chuyên viên
Email:   khanhdd@donga.edu.vn
Điện thoại:  0944.870.981

 
ThS. NGUYỄN CHÂU THUYÊN

Chuyên viên
Email:   thuyennc@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905.241.632

  Hà Thị Ngọc Loan ThS. NGUYỄN HỒNG ĐỊNH

Chuyên viên
Email:   dinhnh@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905.142.404

 
TRẦN QUỐC THÙY
Chuyên viên
Email:   thuytq@donga.edu.vn
Điện thoại:  0935.408.147
  TRƯƠNG THỊ SÔNG HƯƠNG
Chuyên viên
Email:   huongtts@donga.edu.vn
Điện thoại:  0973.552.634
 
VŨ HỒNG NHẬT

Bí thư Đoàn TN
Email:   nhatvh@donga.edu.vn
Điện thoại:  0937.782.489

  TRẦN THỊ MINH TÚ

Chuyên viên
Email:   tuttm@donga.edu.vn
Điện thoại:  0903.146.560

 
PHÙNG THỊ YÊN LY

Cán bộ Đoàn
Email:   lypty@donga.edu.vn
Điện thoại:  0908.709.812

  NGUYỄN VĂN KEN

Cán bộ Đoàn
Email:   kennv@donga.edu.vn
Điện thoại:  0972.417.042

 
  ThS. LÊ THỊ HIỆP
Cán bộ thư viện
Email:   hieplt@donga.edu.vn
Điện thoại:  0982.678.157
  TRẦN THỊ NGUYỆN
Cán bộ thư viện
Email:   nguyentt@donga.edu.vn
Điện thoại:  0129.787.7279
 
  PHẠM THỊ NGUYÊN VŨ
Cán bộ thư viện
Email:   vuptn@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905.109.702
  TRẦN THỊ THANH HỒNG

Chuyên viên
Email:   hongttt@donga.edu.vn
Điện thoại:  0935.131.088